a. Novinky

DERBY

 a. Novinky

Mažoretky v Dobrovici

 a. Novinky

Smetanovy Jabkenice na Loučeni

 a. Novinky

Pouť v Charvatcích

 a. Novinky

Internet - optika

 Vážení spoluobčané,

 
s radostí Vám oznamujeme, že společnost Dragon Internet a.s. a FIBERNET, a.s. plánují na podzim tohoto roku v celé naší obci vybudovat infrastrukturu pro optický internet.
 
Optické připojení nabízí výrazně vyšší rychlost přenosu dat a vyšší stabilitu a spolehlivost připojení, protože je odolné vůči povětrnostním vlivům.
 
Optická přípojka bude zavedena do všech domů a bude zakončena optickou zásuvkou. 
 
Náklady spojené s tímto rozvojem ponesou obě tyto společnosti. To, zda možnost připojení se na optiku využijete nebo ne, nemá na bezplatné vybudování přípojky vliv.
 
Při realizaci tohoto projektu Vás prosíme o spolupráci s pracovníky uvedených firem, kteří již nyní budou oslovovat majitele domů. 
 
S jakýmkoliv dotazem ohledně realizace se můžete obrátit na tyto kontaktní osoby: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------a. Novinky

Zápis do MŠ Chudíř

 Mateřská škola Chudíř, příspěvková organizace

Chudíř 16, 294 45 Jabkenice, IČ 71294210, telefon +420 601 355 922

 

 

Zápis do Mateřské školy Chudíř,

příspěvkové organizace, pro školní rok 2024/2025 proběhne v pondělí

 

6. května 2024 v 1. patře v malé třídě v budově mateřské školy

od 14.45 do 16.00 hodin

 

 

Dokumenty potřebné k zápisu

 

·         Žádost o přijetí dítěte Formulář je ke stažení na www.skolkachudir.cz, pod záložkou „zápis“, případně ho lze osobně vyzvednout ve škole.

·         Potvrzení lékaře o splnění povinnosti očkování. Formulář potvrzení lékaře je součástí Žádosti o přijetí dítěte. Podmínkou přijetí dítěte do mš je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Dítěte, pro které platí povinné předškolní vzdělávání se tato podmínka netýká. 

 

Děti budeme přijímat na základě těchto kritérií:

·         Děti, které do 31.8.2024 dosáhnou věku pěti let a děti starší, pro které je předškolní vzdělávání povinné, s trvalým bydlištěm v obcích Chudíř a Jabkenice

·         Děti s trvalým bydlištěm, v případě cizinců místem pobytu, v obcích Chudíř a Jabkenice podle data narození, od nejstaršího po nejmladší.

·         Všechny ostatní děti seřazené dle data narození, od nejstaršího po nejmladší.

 

Mateřské školy jsou zřizovány pro děti zpravidla od tří let. Ke dni nástupu do MŠ má být dítě schopno samostatně plnit požadavky a cíle předškolního vzdělávání a bezpečně zvládat základní hygienické návyky a sebeobsluhu.

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny vyvěšením na okně Mateřské školy Chudíř dne 27.5.2024 od 9,00 hodin a také na webových stránkách školy.

 

Jana Ottová, ředitelka školya. Novinky

Nová zelená úsporám

 a. Novinky

Zájezd do Polska

 P O Z V Á N K A

 

OÚ Chudíř a MS ČČK Chudíř pořádají

v sobotu 13.4.2024 jarní zájezd do Kudovy Zdroje v Polsku

 

Program: návštěva trhů, procházka do lázní a lázeňské kolonády,

individuální program

Odjezd: 6.00 hod. z Chudíře od hospody a autobusové zastávky

Odjezd domů : dle dohody,

cestou zpět zastávka ve Dvoře Královém nad Labem

Cena : doprava pro obyvatele Chudíře, chataře a chalupáře zdarma,

ostatní 250 Kč

Závazné přihlášky co nejdříve u pí Rakušanové

na tel. čísle 721 143 144.a. Novinky

Velikonoční zábava

 a. Novinky

Zápis do ZŠ Loučeň

 INFORMACE K ZÁPISU ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 / 2025

 

A/ Organizace zápisu

Termín :   řádný  - 10.4.2024  od 14 do 18 hodin

                 náhradní - 17.4.2024  od 14 do 16 hodin (pouze ve výjimečných případech,  

                 z důvodu onemocnění dítěte v řádném termínu)

Místo :     budova ZŠ a MŠ Loučeň, první patro

 

Zápis proběhne prezenční formou za účasti zákonného zástupce a dítěte. V případě, že zvolíte možnost zápisu bez účasti dítěte, je nutné se dostavit osobně s potřebnými dokumenty.

Zapisujeme děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018.                                                                   

K zápisu se dostaví i děti, které byly u zápisu minulý rok a mají povolený odklad školní docházky o jeden rok.

Zákonný zástupce s sebou k zápisu přinese:

·         rodný list dítěte

·         platný osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz)

·         vytištěnou a vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Pokud bude zákonný zástupce dítěte žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné doložit v době zápisu:

·         vytištěnou a vyplněnou žádost o odklad školní docházky

·         doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

·         doporučení odborného lékaře (pediatr, psychiatr)

Pokud došlo na základě soudního rozhodnutí k úpravě rodičovských práv biologických rodičů či ke změně zákonných zástupců, je třeba tuto skutečnost doložit (např. kopií rozhodnutí příslušného soudu). Jinak se automaticky předpokládá, že zákonní zástupci vystupují v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání či odkladu školní docházky ve shodě.

Formuláře Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a Žádosti o odklad školní docházky jsou k dispozici na webových stránkách školy, v části Ke stažení. Pokud nemáte možnost je vytisknout, budou k dispozici přímo na místě zápisu.

Vzhledem k očekávanému velkému počtu zapisovaných dětí žádáme, abyste využili celé doby zápisu; přijít můžete kdykoliv v jeho průběhu, nejdéle v 17.30.

V případě zájmu je možné se předem objednat na určitou dobu. V tomto případě mě kontaktujte na mailu:  mikolasova@zs-loucen.cz. Zde vám ráda zodpovím i případné dotazy.

 

Těšíme se na vás!

                                                                                                      Mgr. Lenka Mikolášová

 

B/ Kritéria přijetí

Pro školní rok 2024 / 2025 se předpokládá poměrně vysoký zájem rodičů o přijetí svých dětí do 1. ročníku. Přesná čísla budou známa až po společném jednání zřizovatele, vedení základní školy a starostů okolních obcí (první polovina března). Poté bude rozhodnuto, zda se využije možnosti otevřít dvě paralelní 1. třídy za předpokladu splnění všech podmínek ze strany MŠMT. V případě otevření pouze jedné 1. třídy nesmí počet žáků překročit 30.

 

Žáci do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2024 / 2025 budou přijímáni podle těchto kritérií:

  1. Žáci s místem trvalého pobytu (případně pobytu) ve školském obvodu ZŠ a MŠ Loučeň, kteří byli v loňském školním roce zapsáni do Základní školy a mateřské školy Loučeň a byl jim povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.
  2. V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy přednostně přijímáni děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy a mateřské školy Loučeň, Ke Škole 381. V případě zájmu překračujícího maximální kapacitu MŠ, bude rozhodnuto losem.
  3. Pokud nebude využita maximální kapacita (po uplatnění bodu 1. a 2.), může škola přijmout i žáky z jiných školských obvodů na základě dohody mezi zřizovatelem školy a starosty okolních obcí.

 

                                                                                                          Mgr. Zdeněk Kubálek, ř.š.

 

 a. Novinky

Ordinace Semčice

 a. Novinky

Taneční Dobrovice 2024

 

 https://dobrovice.cz/tanecni/ms-45915/p1=45915a. Novinky

Výběrové řízení - Městys Loučeň

 Městys LOUČEŇ

Za Poštou 97
289 37 Loučeň
IČ 00239399 tel./fax 325 585 283, ID 6sgbyaf, e-mail: ou@loucen.cz
Městys Loučeň vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa :
Zaměstnanec městyse
Stabilní zaměstnavatel nabízí zajímavou nestereotypní pracovní náplň v oblasti zabezpečování potřeb obce, veřejnosti a správy majetku obce.
Místo výkonu práce: městys Loučeň (Loučeň, Patřín, Studce, Studečky)
Pracovní poměr: Na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce, nástup možný od 1.3.2024, případně dle dohody
Pracovní úvazek:          Plný - 40 hodin týdně
Platové zařazení dle Zákona č, 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (příslušný plat. tarif a stupeň, dle vzdělání a odpracované praxe) Co vám můžeme nabídnout  příspěvek na stravu příspěvek FKSP na dovolenou/rekreaci, příspěvek na kulturu  peněžní dary při životních výročích... atd.  příspěvek na penzijní připoj ištění  dovolená 5 týdnů  zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty  příjemný kolektiv  možnost dalšího zvyšování odborné kvalifikace  moderní komunální techniku a vybavení potřebné pro zajištění úkolů v uvedené pracovní pozici rozmanitou pracovní činnost s viditelným výsledkem Vašeho odvedeného výkonu Pracovní náplň:
* údržba veřejné zeleně, veřejného prostranství (sekání a úklid travnatých ploch v obci průklest, zmlazení popř. likvidace křovin, péče o vysazené rostliny jako zalévání, pletí a další činnost související s péčí o veřejnou zeleň hrabání a úklid listí, úklid popadaných větví po vichřici či bouřce)  zametání chodníků a znečištěných komunikací pomocí komunální techniky i ručního nářadí  sběr odpadu v intravilánu a extravilánu obce průběžně celý rok kontrola kontejnerů se separovaným odpadem (jejich plnosti) a úklid okolo stanovišť likvidace černých skládek na obecních pozemcích údržba vozového parku a zemědělské techniky  zimní údržba zpevněných ploch
(odklízení sněhu na chodnících , plochy před veřejnými budovami a autobusovými zastávkami atd )  ostatní práce dle potřeb a pokynů zaměstnavatele
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:
Požadujeme:
* znalost českého jazyka (ústní i písemný projev)
* střední vzdělání s maturitou nebo výučním listem
* věk minimálně 18 let
* řidičský průkaz skupiny B, T
* manuální zručnost a chuť pracovat
* časová flexibilita
(v případě nutnosti občasná práce o víkendech, dle aktuálních potřeb)
zdravotní způsobilost
trestní bezúhonnost
organizační schopnosti
samostatnost, důslednost v práci
Výhodou bude, pokud budete umět:
 obsluhovat technické vybavení jako je křovinořez, motorová pila  praxe v oboru
K písemné přihlášce doložte:
strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání, odborné znalosti a dovednosti
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřená kopie)
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
kopii řidičského oprávnění
podepsaný souhlas s nakládáním s osobními údaji dle Zákona. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Podepsanou písemnou přihlášku s výše uvedenými doklady doručte do 20. 02.2024 na adresu (rozhodující je datum doručení) do 15.00 h, Městys Loučeň
Za Poštou 97
289 37 Loučeň
„ Výběrové řízení : údržba zeleně městyse- neotevírat. ” osobně na podatelnu městyse Loučeň nebo poštou na výše uvedenou adresu. Upozornění pro uchazeče:
Neúplné přihlášky nebo přihlášky nesplňující požadavky výběrového řízení, nemohou být do výběrového řízení zařazeny.
Způsob výběru uchazeče:
 uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. Po skončení osobních pohovorů bude výsledek písemně oznámen uchazečům (do 3dnů).
 vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, případně nevybrat žádného uchazeče  možnost vícekolového výběrového řízení (praktická zkouška odborných znalostí a zručnosti) oznámení o výběrovém řízení je zveřejněno na elektronické úřední desce městyse, na webové stránce obce www.loucen.cz , přihláška a požadované doklady k výběrovému řízení budou zpracovány a uchovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/697.
Bližší informace k pracovní pozici podá starostka — Marta Peterková - 325 585 283


V Loučeni        Marta Peterková dne 5.2.2024 starostka


a. Novinky

Nebezpečný odpad

Chtěli bychom Vás informovat o termínu a způsobu mobilního svozu nebezpečného odpadu, který probíhá každoročně na základě uzavřených platných smluv se společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.. Těmito odpady jsou obaly (katalogové číslo 150110), barvy (katalogové číslo 200127), olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové číslo 200126) a autobaterie (katalogové číslo 200133). Budeme brát pouze odpady roztříděné podle druhu odpadu a v řádně uzavřených obalech.

 

V režimu zpětného odběru převezmeme také:

- elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory, sekačky, mikrovlnné trouby a zářivky bez obalu pouze zářivkové trubice. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované

- olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot barvy, laky, ředidla – pouze dobře uzavřené

- drobné baterie a monočlánky

- lepenka, azbest, asfalt a pneumatiky nebereme

- plastové nádoby od primalexů a primalex barvy nebereme (toto není nebezpečný odpad)

 

Podmínky odvozu:

1. Veškerý výše uvedený odpad a elektrozařízení bude připraveno v danou hodinu na místě. Obec zajistí pracovníky na předání odpadu do ruky naší obsluhy svozového vozu, aby naše obsluha mohla odpad naložit do svozového vozu. V určenou hodinu bude provedena pouze nakládka, nebude žádná čekací doba!

2. Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti.

3. Při nakládce je nutná účast zástupce obce, který potvrdí předání odpadu a elektrozařízení razítkem a podpisem. Bez jeho účasti nelze odpad ani elektrozařízení odvézt!

4. Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.

 

 

 

Termín svozu ve Vaší obci je určen na 24.3.2024 v 8.30 h

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se svozu NO kontaktujte vedoucího svozu nebezpečných odpadů:a. Novinky

Zdravotní dokumentace - Semčice

 Dobrý den,

oznamuji vám, že dokumentace klientů, kteří se zatím nezaregistrovali k jinému lékaři, byla právě odvezena do archivu Krajského úřadu Středočeského kraje. Bude tam uložena do doby než si ji vyžádá lékař nebo klient, až se u něho nově zaregistruje. Snažte se vysvětlit občanům, že se nejedná o žádnou tragédii. Věřte, že jsem si dala velkou práci s tím, abych připravila vše tak, aby úřednice v archivu měla co nejjednodušší práci s vyhledáním konkrétní dokumentace (včera od 17:00 do 2:45 hod. a dnes od 7:00 do 10:30 jsem nedělala nic jiného). Dostala aktuální seznam všech klientů a podle něho jejich dokumentaci. Má ji podle abecedy narovnanou v označených krabicích, z nichž to ona bude rovnat do šuplíků k tomu určených. Až si ji lékař vyžádá, celou ji vloží do obálky a pošle mu ji.

Přikládám vám do přílohy žádost k předání dokumentace. Je orazítkovaná názvem firmy, pod kterým bude v archivu k dohledání. Tyto žádosti vytisknu a nechám je volně ložené v čekárně, aby starší spoluobčané nebyli ve stresu, že musí něco hledat na počítači.

Paní archivářka má opravdu plné ruce práce, neboť letos končí více lékařů, a proto potřebuje mít na žádosti správné údaje. Lidé jsou schopní ji nahlásit jméno lékaře, který už dávno neordinuje a ona pak dokumentaci těžko vyhledává a zdržuje ji to. Děkuji za pochopení.

K registraci u nového lékaře je dobré, když si klient rovnou přinese tento tiskopis žádosti, protože lékař nemusí vědět jak si dokumentaci vyžádat a je pro něho časově náročné si informace zjišťovat a hledat po internetu.

Hezký den.

H. HorákováNovinky na Úřední desce OÚ
Krátké textové zprávy
Krám
Krám je od 12.12.2017 minimálně do 22.12. 2017 zavřen z důvodu nemoci.

Učitelka do MŠ
MŠ Chudíř hledá učitelku s nástupem od 09/2017, více na úřední desce.

Elektrický proud
V pondělí 29.8.2016 nepůjde elektrický proud.

Starší zprávy
Kontaktní informace

Obecní úřad Chudíř
294 45 Chudíř 16
Telefon:
+420 733 436 966
e-mail: chudir@seznam.cz

Úřední hodiny:
čtvrtek 17.00 - 18.00 hodin

Starosta: Michal Vitmajer
Místostarostka: Zuzana Sluková

Bankovní spojení:
číslo účtu: 30927181/0100

Vyhledávání firem v naší obci
Ziveobce.cz
Předpověď počasí

Počasí
Předpověď pro: Chudíř

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl | sph.cz